Methods
Execute      SynchronizeEx
Resume      Terminate
Suspend      WaitFor
Synchronize